Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Koala Youth Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Shanghai
Tài sản tốt nhất trong Shanghai
Tài sản rẻ nhất trong Shanghai

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Koala Youth Hostel
Koala Youth Hostel
4.1   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

We provide quality accommodation at affordable rates for tourists, businessmen, families and students.